پروژه های سفارشی

پروژه های اطلاعات بازار سفارشی راه حل های منحربفردی هستند که به طور خاص با توجه به نیازهای مشتری ایجاد شده اند. و شامل ترکیبی از خدماتی هستند که معمولا به این نوع پرسش ها پاسخ می دهند.

پروژه های اطلاعات بازار سفارشی راه حل های منحربفردی هستند که به طور خاص با توجه به نیازهای مشتری ایجاد شده اند. و شامل ترکیبی از خدماتی هستند که معمولا به این نوع پرسش ها پاسخ می دهند.

– اندازه بازر- برآورد فروش محصول درخواست شده از نظر ارزش و حجم با نگاه به گذشته و پیش بینی آینده.

– چشم انداز رقابتی – شناسایی مهره های کلیدی در بازار انتخاب شده و برآورد سهم بازار آنها.

– تحلیل کانال های کلیدی خرده فروشی برای محصولات درخواست شده.

– نمایه بازیکنان بازار.

– تحلیل دنیای محصول در بازارهای انتخاب شده از نظر طعم، مواد تشکیل دهنده، انواع بسته بندی، اندازه و ادعاهای تبلیغاتی.

– سایر خدمات درخواست شده توسط مشتری به صورت سفارشی.

تحلیل مذبور بر اساس منابع مختلفی بدست می آید مانند مصاحبه با بازیکنان بازار، آمارها و سایر اطلاعات مرتبط. یافته های نهایی نتیجه بررسی متقابل و اعتبار تمام منابع دردسترس می باشند.

پروژه های سفارشی >>