راه حل های یکپارچه

راه حل های یکپارچه پوشش دهنده اطلاعات بازار، بازاریابی و توسعه محصول جدید می باشند. “رسا” خدماتی را ارائه می دهد که تمام کسب و کارهای مربوط به غذا و نوشیدنی ها از مرحله آغاز تا چرخه توسعه آن پوشش می دهد:

..

راه حل های یکپارچه پوشش دهنده اطلاعات بازار، بازاریابی و توسعه محصول جدید می باشند. “رسا” خدماتی را ارائه می دهد که تمام کسب و کارهای مربوط به غذا و نوشیدنی ها از مرحله آغاز تا چرخه توسعه آن پوشش می دهد:

 

با اطلاعات بازار به موقعیت بازار و چشم اندازی در مورد اندازه، پیش بینی پویایی ها، بازیکنان اصلی و محصولات موجود دست خواهید یافت. این پرسشها باید توسط هر کارآفرین یا هر کسب و کاری که تصمیم به توسعه کسب و کار در هر بازاری دارد، پرسیده شود. در موارد بسیاری تصمیمات مربوط به کسب و کار با استفاده از روش “حدس های تجربی” که بر اساس تجربیات سایر بازارها یا تنها ادراکات ذهنی هستند، گرفته می شوند. با این حال، این روش تمام ریسک های ممکن در فرآیند تصمیم گیری را از بین نمی برد.  “رسا” راه حل اطلاعات بازار را بر اساس مشکل خاص شناسایی شده توسط مشتری ارائه می دهد. راه حل ارائه شده بر حوزه بهینه تمرکز دارد و روش در نظر گرفته شده درصدد بررسی متقابل ایده کسب و کار و شناسایی بخش های ممکن بازار ، مشکلات و نقاط ضعف می باشد.

 

با ادامه کار توسط تیم توسعه محصول درخواهید یافت که طیف گسترده ای از راه حل های یکپارچه در فرآیند تصمیم گیری در مورد کسب و کار در اختیار شما قرار دارد. تحلیلی از محصول رقبا و/یا دستورالعمل های جدید تولید نوشیدنی در آزمایشگاه داخلی شرکت “رسا” توسط تکنسین حرفه ای نوشیدنی با تجربه های زیاد در سراسر جهان انجام می گیرد.

در نهایت، تیم بازاریابی ما آماده ارائه روش های ورود به بازار بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق اطلاعات بازار و توسعه محصول جدید و مراحل تحلیل می باشد. به شما این اطمینان داده می شود که تصمیم مربوط به ورود به بازار بر اساس بازاری قابل اطمینان و دانش فنی که با رجوع به ویژگی های بازار مورد تقاضا و روندهای آینده بدست آمده اند، می باشد.

راه حل های یکپارچه >>