توسعه مفهوم

ما مفهوم کاملی از آینده محصول شامل ترکیب و مزایای کاربردی و احساسی ایجاد می کنیم. ما همچنین پایه ای برای توسعه محصول، بازاریابی و استراتژی تعامل قرار می دهیم. همه چیز در نظر گرفته می شود از جمله روندهای بازار، عادات مصرفی و مواد تشکیل دهنده محبوب ممکن.

ما مفهوم کاملی از آینده محصول شامل ترکیب و مزایای کاربردی و احساسی ایجاد می کنیم. ما همچنین پایه ای برای توسعه محصول، بازاریابی و استراتژی تعامل قرار می دهیم. همه چیز در نظر گرفته می شود از جمله روندهای بازار، عادات مصرفی و مواد تشکیل دهنده محبوب ممکن.

 

بینش های جمع آوری شده، همچنین تجربه و دانش حرفه ای ما به ما این اجازه را می دهد تا شکاف بازار را به درستی برای محصول جدید تعیین کرده و مفاهیم محصول مرتبط و صحیح را ایجاد کنیم.

 

این فرآیند ترکیب نیازهای مصرف کننده با ویژگی های محصول مورد نظر می باشد که این امکان را به ما می دهد تا جهت گیری های مفهومی برای محصولاتی که بازارشان آماده می باشد، ایجاد شوند.

چرا این مسئله مهم است؟

این مسئله پایه و اساس کل پروژه است. در این مرحله، ما به مهم ترین پرسشها پاسخ می دهیم: تولید چه نوع محصولی را می خواهیم آغاز کنیم؟ این ترکیبی از تمام قابلیت های ما می باشد، مانند بینش های بازار، توسعه دستورالعمل و بازاریابی. ما می توانیم با افتخار بگوییم که پایه و اساس نوآورانه و اهدافی که در پی دست یافتن به آنها بودیم را بدست آورده ایم.

توسعه مفهوم >>