توسعه برند

ما برندهایی ایجاد می کنیم که مزایای شفافی دارند و در مقایسه با رقبا منحصربفرد هستند. آرم و ظاهر برند تنها ویژگی هایی نیستند که برند را می سازند. موارد نامرئی وجود دارند که اهمیت بیشتری دارند: برند چیست، چرا وجود دارد، و چرا مصرف کنندگان باید به آن باور داشته باشند؟

ما برندهایی ایجاد می کنیم که مزایای شفافی دارند و در مقایسه با رقبا منحصربفرد هستند. آرم و ظاهر برند تنها ویژگی هایی نیستند که برند را می سازند. موارد نامرئی وجود دارند که اهمیت بیشتری دارند: برند چیست، چرا وجود دارد، و چرا مصرف کنندگان باید به آن باور داشته باشند؟

داستان برند، شخصیت و لحن صدا مواردی هستند که برند را جالب و مرتبط با رقابت بی نهایت امروزه در بازار نوشیدنی می سازند.

 

ما برند را بر اساس موارد زیر می سازیم؟

دلایل باور داشتن به محصول.

چرا مردم به این محصول خاص نیاز دارند.

چرا مردم این محصول را می خواهند.

ما همچنین کل بسته برند را بر اساس جدیدترین طراحی ها و روندهای بازار ایجاد می کنیم. هدف نمایان، جذاب و به روز به نظر رسیدن محصول است. این همان پایداری و ثباتی است که برای همه چیز از دستورالعمل گرفته تا هویت بصری که باید بی عیب باشد، جستجو می کنیم.

ارکان اصلی:

شخصیت و لحن صدای برند

داستان برند

تصویر برند

هویت بصری

طراحی بسته بندی

توسعه برند>>