تحلیل دسته

مهم نیست که شما در ابتدای راه هستید یا یک کسب و کار چند ملیتی دارید، نیاز به فهم و به روز بودن دائمی درباره آخرین توسعه دسته های محصولی که بر روی آن کار می کنید، می باشد. در اغلب موارد عدم وجود دانش بازار موجب آشفتگی کسب و کار و رکود آن می شود.

مهم نیست که شما در ابتدای راه هستید یا یک کسب و کار چند ملیتی دارید، نیاز به فهم و به روز بودن دائمی درباره آخرین توسعه دسته های محصولی که بر روی آن کار می کنید، می باشد. در اغلب موارد عدم وجود دانش بازار موجب آشفتگی کسب و کار و رکود آن می شود.

 

اطلاعات درباره اندازه بازار، رقبا و فعالیت هایشان شما را قادر می سازد تا درباره کسب و کارتان تصمیم های به موقع بگیرید. بعلاوه شما از رقبایتان پیش خواهید بود.

 

تحلیل دسته به شما کمک می کند تا به این پرسشها پاسخ دهید:

بزرگی بازار چقدر است؟

روندها در دسته کدامند؟

رقبا چه کسانی هستند؟

آنها چه محصولی می فروشند؟

چه طور می توانید رقابت کنید؟

کانال های اصلی فروش توزیع در دسته کدامند؟

آمیخته محصول در دسته کدام است؟

عناصراصلی و روندهای ترکیب کدامند؟

تحلیل دسته >>