ارزیابی فرصت

درک جامعی از بازار نکته کلیدی برای تمام تصمیمات کسب و کار است. پیش از شروع یک پروژه یا خدمت جدید ممکن است چندین سوال کلیدی از خودتان بپرسید: آیا برای این محصول بازاری وجود دارد؟ اندازه بازار چقدر است و به کجا می رود؟ با چه سطحی از رقابت روبه رو می شویم؟

درک جامعی از بازار نکته کلیدی برای تمام تصمیمات کسب و کار است. پیش از شروع یک پروژه یا خدمت جدید ممکن است چندین سوال کلیدی از خودتان بپرسید: آیا برای این محصول بازاری وجود دارد؟ اندازه بازار چقدر است و به کجا می رود؟ با چه سطحی از رقابت روبه رو می شویم؟

بهترین روش برای آغاز کسب و کار جدید شناسایی فاصله ای است که شما توانایی پر کردن آن را در یک بازار خاص دارید. شناسایی چنین فاصله ای تنها نیاز به مفروضات خودتان بر اساس حس ششم یا تجربه در سایر بازارها ندارد. در اغلب موارد، عقیده ای که بر اساس درک شخصی یا تنها بر اساس تجربه بدست آمده از سایر بازارها به نتیجه مشابهی منتج می شود: شکست. و دلایل زیادی برای آن وجود دارد. عدم وجود تقاضا، سطح بالایی از رقابت، ارزیابی اشتباه از روندهای مصرف کننده و غیره. بنابراین، آمادگی کامل برای ورود به بازار یا توسعه بازار یک وظیفه کلیدی و بسیار چالش برانگیز است.

با این حال، هیچ رویکرد کلی وجود ندارد که بتوان برای حل هر مشکلی پیش از تصمیم گیری در مورد توسعه کسب و کار از آن استفاده کرد. بنابراین درک خوبی از مشکل توسعه کسب و کار و راه حل اطلاعات بازار انتخاب شده می تواند یک فرصت واقعی را برایتان آشکار سازد که روی آن سرمایه گذاری نمایید. همچنین انجام به موقع و صحیح امور محوله در صورتی که مشخص شود بازار مورد نظر پس از بررسی عمیق تر از طریق اطلاعات بازار جذابیت کمتری دارد، موجب حفظ سرمایه شما می شود.

ارزیابی فرصت بازار به شما در پاسخ دادن به این پرسشها کمک می کند:

اندازه بازار چقدر است؟

بازیکنان کلیدی چه کسانی هستند؟

محصول یا خدمت شما چه جایگاهی خواهد داشت؟

سناریوهای مورد انتظار از توسعه بازار کدامند؟

بازار مورد نظر چگونه کار می کند؟

فرصت چیست؟

آیا ورود به بازار ارزش دارد؟ چرا؟

ارزیابی فرصت >>